قدرت های به گل نشسته
به خـــاطر انـــقلاب ، احســـاس ســرافــرازی کنیــد.
بخاطر اقتدار جمهوری اسلامی سیاست قدرت های بزرگ دنیا به گل نشسته است.
 
 
حیفِ وقــــت
او بلاهــــت نشان می دهــــد ، اما این موجــــب نشــــود از مکر آمـــریــکا غـــافل شویم .
راهیان نــــور
به گزارش خبرنگـار خوزبیست : 

تازه ترین اخبار